Skip to Content

Podmienky používania

Z dôvodu prebiehajúcich technických inovácií a zmien príslušného právneho rámca musíme nasledovné Podmienky používania z času na čas upraviť a/alebo dopĺňať. Preto užívateľov žiadame, aby si pozreli tieto Podmienky používania pred každou návštevou tejto internetovej stránky a zohľadnili prípadné zmeny a/alebo doplnenia.

Úvod

Túto internetovú stránku Vám prináša spoločnosť Henkel Slovensko, spol. s.r.o., Mlynské nivy 55, 821 09 Bratislava, Slovensko. Informácie, ktoré na nej nájdete o spoločnosti Henkel Slovensko, spol. s.r.o. (ďalej len „Henkel"), jej materskej spoločnosti, sesterských spoločnostiach a ďalších subjektoch, boli zostavované s maximálnou mierou pozornosti. Aj napriek tomu však nie je v našich silách zaručiť úplnosť a správnosť všetkých údajov. Spoločnosť Henkel preto nepreberá zodpovednosť za žiadne obsahové chyby tejto stránky. Prognózy do budúcnosti, ktoré sa na stránke uvádzajú, boli zverejnené podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia. Výsledky, ktoré spoločnosť Henkel v skutočnosti dosiahne, sa však môžu od týchto predpovedí zásadne líšiť, pretože závisia od množstva faktorov konkurenčnej a makroekonomickej povahy, ktoré v niektorých prípadoch nemôže spoločnosť Henkel ovplyvniť. Spoločnosť Henkel nemá v úmysle neustále aktualizovať všetky prognózy uvedené na jej stránkach, čo sa však netýka prípadnej právnej povinnosti na ich úpravu.

Prístupom na túto internetovú stránku súhlasíte neobmedzene a bezvýhradne s nasledujúcimi Všeobecnými podmienkami používania internetovej stránky, ktoré môžete vidieť alebo vytlačiť.

TÁTO INTERNETOVÁ STRÁNKA A INFORMÁCIE, KTORÉ OBSAHUJE, NIE SÚ URČENÉ ANI SCHVÁLENÉ NA POUŽITIE NA ÚZEMÍ SPOJENÝCH ŠTÁTOV AMERICKÝCH ANI NA POUŽITIE OBČANMI A OBYVATEĽMI USA. MENOVANÉ OSOBY TÝMTO PROSÍME, ABY SA OBRÁTILI NA SVOJU MIESTNU INTERNETOVÚ STRÁNKU SPOLOČNOSTI HENKEL ALEBO NA INTERNETOVÉ STRÁNKY AMERICKÝCH SPOLOČNOSTÍ PRIDRUŽENÝCH ALEBO SPOLUPRACUJÚCICH SO SPOLOČNOSŤOU HENKEL.

Všeobecné podmienky používania internetovej stránky

1. Autorské práva

Jednotlivé časti našej internetovej stránky sú chránené autorskými právami. Pod túto ochranu spadá najmä jej akákoľvek reprodukcia, pozmeňovanie, preklad, ukladanie a spracovávanie v iných médiách, vrátane ukladania a spracúvania na elektronických nosičoch. Akékoľvek použitie chráneného obsahu, či už celkové alebo čiastočné, je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti Henkel Slovensko, spol. s.r.o. Akékoľvek kopírovanie informácií alebo dát, obzvlášť použitie textov alebo ich častí a obrázkových materiálov (s výnimkou tlačových fotografií), a ich nasledovné využitie alebo rozširovanie, vyžadujú predchádzajúci písomný súhlas spoločnosti Henkel Slovensko, spol. s.r.o. Práva na šírenie a kopírovanie sú spravované spoločnosťou Henkel Slovensko, spol. s.r.o.

Tlačové fotografie spoločnosti Henkel je možné používať výhradne na redakčné účely. Tlačové fotografie, u ktorých na redakčné účely dochádza k reprodukcii alebo elektronickej modifikácii, musia byť sprevádzané nasledujúcim upozornením o autorských právach „© 2024 Henkel Slovensko, spol. s.r.o. Všetky práva vyhradené.“ Opakované vydanie je oslobodené od poplatku, požadujeme však kópiu pre našu evidenciu.

© 2024 Henkel Slovensko, spol. s.r.o.

2. Ochranné známky

Oválne logo spoločnosti Henkel ako aj všetky názvy výrobkov a ich súborov používané na týchto stránkach, sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA, jej dcérskych, pridružených a spolupracujúcich spoločností alebo poskytovateľov licencií. Neoprávnené použitie alebo zneužitie týchto ochranných známok je výslovne zakázané a zakladá práva z porušenia zákona o ochranných známkach, zákona o autorskom práve, ako aj práva vyplývajúce z porušenia iných práv na duševné vlastníctvo alebo nekalej obchodnej súťaže.

3. Vylúčenie zodpovednosti za cudzie internetové stránky

a. Jednotlivé časti tejto internetovej stránky obsahujú odkazy (t.j. „hypertextové odkazy") na iné internetové stránky prevádzkované cudzími subjektmi, ktorých obsah spoločnosť Henkel nepozná. Spoločnosť Henkel iba uľahčuje prístup na takéto internetové stránky, no nepreberá za ich obsah žiadnu zodpovednosť. Naše odkazy na cudzie internetové stránky majú za úlohu iba uľahčiť Vám vyhľadávanie na internete. Informácie sprístupnené na odkazovaných stránkach však nemožno považovať za naše, a týmto sa výslovne dištancujeme od akýchkoľvek informácií na cudzích internetových stránkach, na ktoré odkazuje táto stránka. Nepreberáme predovšetkým žiadnu právnu zodpovednosť za nedodržanie zákonných ustanovení alebo porušenie práv tretích osôb, ku ktorému by na týchto stránkach došlo.

b. Majitelia internetových stránok, na ktoré odkazuje stránka spoločnosti Henkel, nesú výhradnú zodpovednosť za obsah týchto stránok ako aj za prípadný predaj výrobkov, ktoré na nich ponúkajú a za spracúvanie objednávok s tým súvisiacich.

c. Spoločnosť Henkel nepreberá žiadnu zodpovednosť za porušovanie autorských práv, ochranných známok či iných práv duševného vlastníctva a ochranu osobnosti, ktoré môže nastať na stránke prístupnej prostredníctvom hypertextového odkazu.

d. V prípade objednávky alebo iného súvisiaceho právneho úkonu vzniká zmluva výhradne medzi užívateľom a majiteľom danej internetovej stránky, resp. osobou, ktorá tovar ponúka alebo osobou uvedenou na danej stránke, v žiadnom prípade však nedochádza k vzniku právneho vzťahu medzi spoločnosťou Henkel a užívateľom. Prečítajte si prosím vždy všeobecné obchodné podmienky dodávateľa zverejnené na stránke, na ktorú odkazuje daný hypertextový odkaz.

e. Uvedené vylúčenie zodpovednosti sa vzťahuje na všetky odkazy uvedené na stránke henkel.sk a obsah stránok, na ktoré je užívateľ presmerovaný prostredníctvom uvedených odkazov. 

4. Všeobecné vylúčenie zodpovednosti

Právna zodpovednosť spoločnosti Henkel za škody spôsobené používaním tejto internetovej stránky – bez ohľadu na právnu príčinu – sa obmedzuje na škody spôsobené úmyselne alebo hrubou nedbalosťou. V prípade povinnej právnej zodpovednosti spoločnosti Henkel spôsobenej závažným porušením zmluvných povinností sa celková výška nároku na odškodné obmedzuje na výšku predvídateľných škôd. Táto skutočnosť nemá vplyv na právnu zodpovednosť spoločnosti Henkel vyplývajúcu z príslušných zákonných ustanovení o zodpovednosti za škodu spôsobenú chybným výrobkom ani na škody z poskytnutých záruk. Vyššie uvedené obmedzenie právnej zodpovednosti sa tiež nevzťahuje na prípad usmrtenia, telesnej ujmy alebo ublíženia na zdraví.

Spoločnosť Henkel sa snaží všemožne zabezpečiť, aby jej internetové stránky neobsahovali vírusy – úplnú neprítomnosť vírusov však nedokážeme zaručiť. Z tohto dôvodu odporúčame pred sťahovaním dokumentov a dát použiť bezpečný prístup a zabezpečenie primeranej ochrany pred vírusmi (napr. použitím antivírusového skeneru).

Spoločnosť Henkel nezaručuje bezchybnosť služieb ponúkaných na stránke Henkel ani ich dostupnosť.

5. Prognózy a vyjadrenie zámerov

Prognózy do budúcnosti, ktoré sa na stránke nachádzajú, boli zverejnené podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia. Výsledky, ktoré spoločnosť Henkel v skutočnosti dosiahne, sa však môžu od týchto predpovedí zásadne líšiť, pretože závisia od množstva faktorov konkurenčnej a makroekonomickej povahy, ktoré v niektorých prípadoch nemôže spoločnosť Henkel ovplyvniť. Spoločnosť Henkel nemá v úmysle neustále aktualizovať všetky prognózy uvedené na jej stránkach, čo sa však netýka prípadnej právnej povinnosti na ich úpravu.

6. Výrobky spoločnosti Henkel

Značky a výrobky zobrazené na tejto internetovej stránke sú príkladmi značiek a výrobkov dostupných od spoločností Henkel na celom svete. Spoločnosť Henkel nezaručuje, že značky a výrobky, ktoré sú zobrazené, sú zároveň dostupné vo Vašej krajine.

Rôzne

Tieto Všeobecné podmienky používania sa spravujú a vykladajú podľa zákonov Slovenskej republiky bez ohľadu na Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru, čím sa pôsobnosť vyššie uvedeného Dohovoru na tieto Všeobecné podmienky používania výslovne vylučuje. Do rozsahu povoleného platným zákonom sa rozhodcovský súd pre všetky konflikty vzťahujúce sa na túto internetovú stránku nachádza na území mesta Bratislava. Ak sa akékoľvek z ustanovení týchto Všeobecných podmienok používania stane neplatným, zostáva platnosť ostatných ustanovení nezmenená.