Ceresit Stop Plesni - Podmienky použitia

1.Všeobecné ustanovenia

Spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o., ďalej len "Spoločnosť Henkel", rešpektuje súkromie každého návštevníka našich webových stránok. V tejto súvislosti Vás chceme informovať o typoch údajov zbieraných spoločnosťou Henkel a o tom, ako sa používajú. Taktiež sa dozviete, ako môžete uplatniť svoje práva dotknutej osoby.

Vyhlásenie je uverejnené na tejto stránke. To vám umožní kedykoľvek sa informovať o údajoch, ktoré zhromažďujeme, a ako používame tieto údaje.

Toto vyhlásenie o ochrane údajov sa nevzťahuje na webové stránky, ktoré sú prístupné cez hypertextové odkazy na webových stránkach spoločnosti Henkel.

 

2.Zbieranie, použitie a spracovanie osobných údajov

Obchodné meno prevádzkovateľa: HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o., sídlo prevádzkovateľa: Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, Slovensko.

Spoločnosť Henkel používa osobné údaje najmä na to, aby poskytla túto webovú stránku používateľom.

Akékoľvek ďalšie spracovanie údajov sa uskutočňuje len na základe iných zákonných povinností alebo povolení, alebo ak príslušný používateľ udelil súhlas spoločnosti Henkel.

Spoločnosť Henkel ukladá a spracováva údaje osobitne na nasledujúce účely:

keď používatelia navštívia webové stránky, spoločnosť Henkel automaticky zhromažďuje a ukladá určité údaje.

To zahŕňa: adresu IP alebo ID priradené príslušnému koncovému zariadeniu, ktoré potrebujeme na prenos požadovaného obsahu (napr. najmä obsah, texty a obrázky, ako aj dátové súbory, ktoré sú k dispozícii na sťahovanie atď.), aktivitu užívateľov v kontexte webovej stránky, typ príslušného koncového zariadenia, použitý typ prehliadača, ako aj dátum a čas použitia.

Spoločnosť Henkel uchováva tieto informácie maximálne 7 dní na účely rozpoznania a identifikovania prípadného zneužitia. Spoločnosť Henkel využíva tieto informácie aj na zlepšenie prezentácie, vlastností a funkcií služby, ako aj všeobecných administratívnych úloh.

Okrem toho spoločnosť Henkel bez zbytočného odkladu vymaže alebo anonymizuje údaje o používaní vrátane adries IP, ak už nie sú potrebné na vyššie uvedené účely.

Spracovanie a používanie údajov je založené na zákonných ustanoveniach, ktoré odôvodňujú takéto operácie z toho dôvodu, že (1) je spracovanie nevyhnutné pre poskytovanie internetovej stránky; alebo (2) spoločnosť Henkel má prevažujúci oprávnený záujem zabezpečiť a zlepšovať funkčnosť a bezchybnú prevádzku webovej stránky a to, že je webstránka prispôsobená potrebám používateľov.

 

3.Ďalšie operácie s osobnými údajmi

Poskytli ste Vaše kontaktné údaje prostredníctvom uvedeného formuláru „Ceresit Stop Plesni All in One“ v súvislosti s našim preventívnym stiahnutím produktu Ceresit Stop Plesni All in One 500 ml.

Vaše osobné údaje budeme používať na účely zabezpečenia kompenzácie nákladov na zakúpenie produktu.

 Spracovanie a používanie vašich osobných údajov je založené na zákonných ustanoveniach, ktoré odôvodňujú tieto operácie z dôvodu, že spracovanie je potrebné na spracovanie Vašej žiadosti.

Ak ste neposkytli súhlas s dlhšou dobou uchovávania údajov, napr. v priebehu riadenia vzťahov so zainteresovanými stranami údaje nebudeme uchovávať dlhšie, než je potrebné na splnenie vyššie uvedeného účelu, alebo tak dlho, ako sa to vyžaduje v prípade, že sa uplatňuje akýkoľvek zákonný dôvod uchovávania.

 

4. Vaše práva dotknutej osoby

Kedykoľvek môžete uplatniť právo na prístup k svojim údajom. Okrem toho, ak sú splnené príslušné požiadavky, môžete uplatniť nasledujúce práva:

  • Právo na nápravu
  • Právo na vymazanie
  • Právo na obmedzenie spracovania
  • Právo podať sťažnosť príslušnému orgánu dozoru nad ochranou údajov
  • Právo na prenos údajov (k 25. máju 2018)

 

Právo podať námietky

 

V prípade spracovania činností zahŕňajúcich vaše osobné údaje, ktoré sa vykonávajú na základe oprávneného záujmu spoločnosti Henkel, máte právo namietať proti takémuto spracovaniu vašich osobných údajov kedykoľvek z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie. Spoločnosť Henkel ukončí toto spracovanie, pokiaľ spoločnosť Henkel nepreukáže dôležité dôvody na spracovanie, ktoré si zaslúžia ochranu, a ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami alebo ak spracovanie slúži na uplatňovanie, výkon alebo obranu proti právnym nárokom.

V týchto prípadoch alebo v prípade, že máte akékoľvek ďalšie otázky alebo želania v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi, pošlite nám e-mail alebo list zástupcovi pre spracovanie osobných údajov, pánovi Martinovi Chamkovi, spoločnosti HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o., Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, Slovensko, E-mail: dataprotectionsk@henkel.com.